Кадубовецька громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Про затвердження Положення про старосту села Кадубовецької сільської ради VІІІ скликання

 

У К Р А Ї Н А

 

 

КАДУБОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА

Заставнівського району Чернівецької  області

 

ІІ  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я №

грудня 2020 року                                                                                       с.Кадубівці

 

Про затвердження Положення

про старосту села Кадубовецької

сільської ради VІІІ скликання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ПРОЄКТ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТАРОСТУ

Кадубовецької сільської ради

VІІІ скликання

 

 

 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про старосту  Кадубовецької сільської ради(далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

Терміни , які вживаються в Положенні :

адміністративний центр територіальної громади - населений пункт (село,), що має розвинену інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території територіальної громади та в якому розміщується представницький орган місцевого самоврядування територіальної громади;

староста - виборна посадова особа місцевого самоврядування, який представляє інтереси жителів відповідного села( сіл), який перебуває у складі об’єднаної територіальної громади, визначеного за рішенням Кадубовецької  сільської ради, за винятком її адміністративного центру, у виконавчих органах сільської ради.

    1.2. Положення про старосту затверджується Кадубовецькою сільською радою.

 

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ

2.1.Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який має право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання, тобто на момент призначення досяг 18 років , не визнаний судом недієздатним, а також не має судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку .

2.2. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", (статтею 54-1 від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР) іншими законами України та цим Положенням. 
2.3. Староста діє і керується в роботі  в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  цим Положенням,  рішеннями  Кадубовецької сільської ради, її виконавчого комітету.

2.4. Староста села (далі - староста) є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.

Староста затверджується сільською радою на строк її повноважень за пропозицією сільського голови.

2.5.Староста - член виконавчого комітету сільської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі. Виконує свої обов’язки на постійній основі. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.6. На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.

2.7. Перелік населених пунктів Кадубовецької сільської ради, в яких запроваджується посада старости, затверджується радою. У населеному пункті, який є адміністративним центром Кадубовецької сільської об’єднаної територіальної громади, посада старости не запроваджується.

2.8. Порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською радою.

2.9. Повноваження старости починаються з моменту прийняття рішення сесією сільської ради про затвердження на посаду на пленарному засіданні сільської ради.

2.10. Строк повноважень старости становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

ІІІ.ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ.

 

3.1. Староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного села ( сіл ) у виконавчих органах сільської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської  ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села ( сіл );

4) сприяє жителям відповідного села ( сіл ) у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського  голови на території відповідного населеного пункту  у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу та сіл;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу та сіл виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проєктів рішень сільської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу та сіл;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу та сіл;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села( сіл) та інформує сільського голову, виконавчі органи сільської ради про його результати;

11) вести прийом жителів села ( сіл) старостинського округу та сіл,

 згідно з визначеним  графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

12) вести облік та узагальнювати пропозиції жителів старостинського округу та сіл з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту об’єднаної територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

13) сприяти створенню умов для розвитку культури, відродження осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

14) сприяти роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

15) сприяти створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

16) приймати від жителів заяви, адресовані органам місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

17) отримує від виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

18) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі (селах);
19) шанобливо ставитися до жителів села (сіл ) та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування;
20)здійснювати моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, громадським правопорядком
старостинського округу та сіл;

21) здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів села (сіл) у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;

22) не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

23)своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності об’єднаної територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту громади;

24) вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат», зокрема: вжиття заходів щодо охорони спадкового майна; посвідчення заповітів (крім секретних); видача дублікатів посвідчених ними документів; засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них; засвідчення справжності підпису на документах, видача довіреностей та ін.;

25) проводити державну реєстрацію актів цивільного стану визначених частиною другою    статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

26) періодично звітувати (не менш одного разу на рік) перед радою, зборами членів відповідної громади чи у інший спосіб про свою роботу;

27) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, іншими актами її органів;

28) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідного старостинського округу, або села, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

29) вести діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву по старостинському округу та сіл;

30нести відповідальність за достовірність виданих документів жителям села(сіл);

31) виконувати поточні доручення ради та її виконавчого комітету, голови, звітувати про їх виконання;

32) здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням та іншими законами.

 

3.2. Староста має право:

1) брати участь у пленарних засіданнях Кадубовецької сільської ради з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних комісій ради;

2) офіційно представляти громаду, її членів в органах місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної громади;

3) одержувати від органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території громади інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту старостинського округу чи села;

4) погоджувати проєкти рішень ради та її виконавчого комітету щодо майна об’єднаної територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту об’єднаної територіальної громади;

5) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету ради з питань, які стосуються інтересів відповідної громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її членів з питань, що стосуються інтересів громади чи інтересів територіальної громади загалом;

6) порушувати у виконавчому комітеті ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного населеного пункту об’єднаної територіальної громади незалежно від форми власності;

7) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 5 цього пункту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

8) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населеного пункту об’єднаної територіальної громади;

9) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів об’єднаної територіальної громади, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту об’єднаної територіальної громади;

10) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту;

11) взаємодіяти з Кадубовецькою сільською радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їх посадовими особами, що розташовані на території територіальної громади, громадськими об`єднаннями, які діють на території територіальної громади, а також іншими суб’єктами та інституціями;
12) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

13) на оплату праці залежно від посади, яку займає, рангу, який присвоєно, якості,  досвіду та стажу роботи;

14) на просування по службі відповідно до професійної освіти та результатів роботи ;

15) на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

16) на соціальний і правовий захист ;

17) вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних , на його думку, звинувачень або підозри щодо нього;

18) захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку .

3.3. З метою запобігання негативним наслідкам реального потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Кадубовецької сільської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

3.4. Здійснення контролю за дотриманням пункту 3.3. цього розділу, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію Кадубовецької сільської ради .

 

ІУ.  ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СТАРОСТИ .

4.1. Повноваження старости припиняються одночасно із припиненням повноважень Кадубовецької сільської ради.

4.2.    Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради -  це виключна компетенція сільської ради (ч. 3 ст. 26 Закону).

Підставою дострокового припинення повноважень старости  є:

1)його звернення з особистою заявою до сільської ради про складення ним повноважень старости (з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт);

2)припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України (з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт);

3)набуття громадянства іншої держави (з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт);

4)набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради);

5)набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради);
6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 
290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави (строки законодавцем не визначені - за аналогією до п.5);

7)набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим (з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради);

8)його смерті (з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть).

4.3. Повноваження старости також можуть бути достроково припинені за рішенням сільської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

4.4. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Дострокове припинення повноважень у цьому випадку - з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.

4.5.Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», з особливостями, передбаченими частинами четвертою і п’ятою статті 79-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше, як через рік з моменту набуття ним повноважень.

Рішення про дострокове припинення повноважень старости у зв’язку з його відкликанням за народною ініціативою приймається за поданням територіальної виборчої комісії відповідної сільської ради більшістю голосів від її загального складу.

4.6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України "Про правовий режим воєнного стану" (з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) .

4.7.У разі тимчасової неможливості виконання старостою своїх обов’язків у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, тощо, обов’язки виконує інша особа, визначена розпорядженням голови сільської ради за пропозицією старости.

                               V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ

 5.1. Діяльність старости (осіб, які тимчасово виконують його обов’язки) фінансується за рахунок бюджету Кадубовецької сільської ради.

5.2. Староста має робоче місце на території старостинського округу, або села, де він обирався.

5.2. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються  Кадубовецькою сільською радою.

5.3. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні на тиждень.

5.4.Старості видається номерна печатка з метою надання адміністративних послуг жителям  старостинського округу, або села.

5.5. Староста несе повну персональну відповідальність за зберігання печаток, штампів і бланків відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року No 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію»; Порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв   інформації, які містять службову інформацію та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання,  використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію».

5.6. Старости, що персонально відповідають за облік і зберігання печаток, штампів і бланків, призначаються розпорядженням сільського голови.

  

 VІ. ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний Кадубовецькій  сільській раді та підконтрольний сільському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед сільською  радою та перед жителями сіл старостинського округу, або села, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.   

6.2. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

6.3. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються у судовому порядку.

 

Секретар сільської ради                                     Орися ЛІСОВА

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь